Flask Python Lost data store session filesystem

python
flask

(Thanh Quyền) #1

Mọi người có ai biết vụ này giúp em với ạ!
Em đang gặp vấn đề đó là sử Flask:

app.secret_key = 'super secret key'
app.config['SESSION_TYPE'] = 'filesystem'
  • Hình như cứ mỗi request gửi lên là trong file flask_session tạo ra một file session mới, và đang gặp bug đó là khi lưu data vào session, thì khi lấy data trong session thì bị mất?
  • Mọi người cho em hỏi cơ chế session lưu vào file server trong flask như thế nào luôn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?