Fix lỗi visual studio code


tại sao khi em cài về nó cứ bị nhoè vậy ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?