Everything is terrible, especially software

What’s your point? :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?