Error launching PyCharm

python

(Cường Duong đức) #1

Sau 2 ngày cực nhọc nhưng vẫn không vào được, em đành xin các bác sửa lỗi!


(HK boy) #2

Cài JDK vào đã, lỗi báo kia kìa.


(Cường Duong đức) #3

Cài rồi nhưng nó vẫn hiện


(Cường Duong đức) #4

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?