Ép kiểu về số nguyên như thế nào

if( điều kiện):
Mọi Người ơi, Cho em là điểu kiện để thành số nguyên trong devC là gì ạ. Cái bên trong () ý ạ.

Vốn dĩ nó đã là số nguyên rồi. true là 1 còn false là 0.

3 Likes

ý bạn là sao? tức là kiểm tra số đó có phải là số nguyên không hay gì?

4 Likes

Câu hỏi quả là rối não. :sweat_smile:

3 Likes

đúng rồi bạn. Chỉ mình với.

Sao lại vốn dĩ. Người dùng nhập là 12.2 thì sao. Số nguyên kiểu gì.

khai bảo là float nha bạn.

Thì trong dấu ngoặc là điều kiện đó :smiley:

Vì vậy bạn nên post đoạn code có liên quan không người ta lại hiểu nhầm.

3 Likes

thì lấy số đó trừ đi phần nguyên của nó, nếu = 0 thì số đó là số nguyên.
Ví dụ số 3.5 và 3.0
Phần nguyên 2 số này là 3
3.5 - 3 = 0.5 => không nguyên
3.0 - 3 = 0 => số nguyên
Để lấy phần nguyên bạn ép kiểu nguyên nha, thêm (int) vào trước số đó.

float number;
cin >> number;
if(number - (int) number == 0) cout << "So nguyen" ;
else cout << "Khong phai so nguyen" ;
1 Like

Cứ ép thôi.
Kiểu cũ thì thêm (int) ở đầu:

int res = (int)input;

Kiểu mới thì dùng static_cast:

int res = static_cast<int>(input);
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?