Dúng Selenium để tự động hóa (ví dụ đăng nhập Gmail) thì có bị khóa tài khoản không?

Dúng Selenium để tự động hóa những thứ như tự động đăng nhập Gmail hay những thứ kiểu như tự động hóa thì có bị khóa tài khoản không vậy?

Hiện tại thì chưa, google ít gắt hơn facebook, bạn có thể giảm thiểu khả năng bị khoá bằng cách: không login quá nhanh, thay đổi user agent và thường xuyên đổi IP bằng DCOM 3G hoặc kết hợp VPN

#lep

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?