Đừng lãng phí Tuổi 20

Thấy hay, share mọi người đọc.

Nếu bạn là một người trẻ, tôi cầu xin bạn hãy rèn sắt khi còn nóng và đừng để vuột mất cơ hội của tuổi 20. Và nếu bạn hơi luống tuổi, đừng nói lời giá như, thay vào đó hãy tiến lên với sức mạnh của bạn. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, một thuyền trưởng mạnh mẽ và khôn ngoan luôn luôn có thể xoay chuyển con tàu.

11 Likes

Cảm ơn cậu nhé! Nice resource :+1:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?