Dùng Kali Linux kết nối vào Wifi trường ĐH FPT Hòa Lạc?

Ở đây học ở FPT hoặc đã từng học ở FPT cho em hỏi làm sao để kết nối vào Wifi trường ĐH FPT Hòa Lạc trên hệ điều hành Kali Linux ạ?

Éo hiểu sao trước thì kết nối được nhưng giờ thì không được nữa rồi :frowning:

Hồi mới cài Kali thì vô được mạng trường, giờ không hiểu sao giở chứng vô éo được :joy:

Bạn có thể check link này, để thực hiện cấu hình mạng cho linux. theo chuẩn mà trường chấp nhận ( ở đây là PEAP và inner authentication là MSCHAPv2 ).
cấu hình mạng trường FPT

  • Tại mục Authentication: bạn chọn Protected EAP (PEAP)
  • Tick chọn vào ô No CA certificate is required
  • default PEAP version: sẽ là Automatic, nếu không hãy chọn mục Automatic
  • Inner authentication: chọn MSCHAPv2
  • username và password hãy nhập username và password trường của bạn
  • Click Connect và tận hưởng mạng trường ốc sên của bạn
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?