Dòng 16 em bị sai gì vậy mấy anh chị

#ifndef _MUSKETEER_C_
#define _MUSKETEER_C_

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

float computeSurvivalRate(int *hp1, int* hp2, int* q1, int* q2, int *d)
{
	// Write yo%d
		
	
	 int h ;
	
	float pR ,p1 ,p2 ; 
	
	
	
	
		  if (1.5*(*q1) < *q2 && *d >= 700 )
			{	
			  p1 = *hp1;
			  p2 = *hp2 + (((*q2) -(*q1)*(1000-*d))/(*q2));
			  h = (*hp1 +*hp2)%100;
		    pR = ((p1 +h - p2)/(p1+p2));
			}
			else
			{	
				if ( (*q1) > 1.5*(*q2) && *d <= 300 )
			  {
					p1 = *hp1 + ((((*q1)-(*q2))*(*d))/(*q1));
				  p2 = *hp2 ;
					h = (*hp1 +*hp2)%100;
		      pR = ((p1 +h - p2)/(p1+p2));
				}
				else 
					p1 = *hp1;
				  p2 = *hp2;
					h = (*hp1 +*hp2)%100;
		      
					pR = ((p1 +h - p2)/(p1+p2));
				}

musketeer.c:16:8: warning: variable ‘pR’ set but not used [-Wunused-but-set-variab
float pR ,p1 ,p2 ;

Đơn giản là khai báo biến pR mà không dùng thôi (bạn có thể Google Translate). Không sai gì cả, nhưng không nên. IDE cảnh báo thôi.

1 Like

mình tính xác xuất mà pR của mình quan trọng nhất bây h mình đặt pR để cho nó sử dụng bạn
mong bạn giúp mình

tại mình ko hiểu con trỏ lắm nên bạn có thể trỏ giùm mình được không

Vấn đề không phải là bạn khai báo và gán pR = ... chứ không sử dụng nó (đặt làm toán hạng, tham số hàm, return…)

1 Like

bạn có gmail không
mình chia sẻ code cho bạn code giùm bài ni cho mình với sao mình tính hồi nào cũng bị lỗi pR hết

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?