Đổi vị trí câu lệnh trong bài nhập tháng cho biết số ngày thì dính bug

Dưới đây là bài code đã hoàn thiện của mình. Code đã chạy được nhưng khi mình chuyển 2 câu lệnh nhập năm ở dòng 7 và 8 xuống chỗ đoạn chỗ dòng 14 (ý mình muốn khi nào tháng=2 thì mới yêu cầu nhập năm) thì chương trình báo lỗi else without a previous if mà mình không biết fix thế nào. Mình newbie mong ae giúp.


1 Like

3 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Lỗi là để đọc hiểu, không phải báo cho vui
Có gắng đọc hiểu, ngay cả khi phải dùng google translate

Câu này translate rs nghĩa là bạn dùng else mà trước đó không có if

Nhìn vào đoạn code của bạn, về else đó là của if nào
If 14 đã có else 16 rồi,tiếp tục else nữa thì nó không hiểu
Bạn nên thêm {} để đoạn code trông rõ ràng hơn

4 Likes

Cơ mà cậu thương mình thì thương cho trót, cậu lỡ nhìn pic dưới rồi, nhìn giúp mình pic trên luôn nha :3. Pic trên viết kiểu vậy thì nó vẫn chạy mà cậu @@. Đến khi mình đổi vị trí sang pic 2 thì nó mới bug cậu ạ :((.

Cặp dấu ngoặc nhọn mở/đóng đâu?
{}.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?