Đổi số nguyên âm sang bit không dùng mảng

Cho mình hỏi là có cách nào viết một chương trình nhập một số nguyên âm và xuất ra dạng bit của nó mà không dùng mảng không?

Dịch bit…
Bitwise…

4 Likes

Dùng std::bitset

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?