Dockerize ứng dụng Spring Boot sao cho hiệu quả?

Lại là một bài chia sẻ tiếp của mình, về cách dockerize cho ứng dụng Spring Boot.

https://blog.pocketo.win/build-optimized-docker-images-for-spring-boot-application

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?