Đọc và ghi file txt bằng ifstream và fstream

Mình xin góp 2 đoạn code dùng để đọc và ghi đoạn text bằng ifstream và fstream.

void Input(char* FileName)
{
	ifstream input(FileName);
	if (input.fail())
	{
		cout << "Khong doc duoc file";
		exit(1);
	}
	string str;
	while (!input.eof())
	{
		getline(input, str);
		ChuyenDuLieu(str);
	}

	input.close();
}

bool Output (char* FileName)
{
	fstream output(FileName, ios::app);
	if (output.fail())
		return false;
        
        string str = ""Hello;
	for (int i = 0; i < str.length(); i++)
		output.put(str[i]);
	output.close();
	return true;
}

Mình chưa biết cách định dạng code khi đăng trong diễn đàn, mong mọi người thông cảm! Đó là 2 đoạn đọc và ghi file txt mà mình sử dụng khi còn học.

1 Like

This topic was automatically closed 999 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?