Đọc nút nhấn với led

Mọi người cho e hỏi : e mới học lập trình python mà e không biết như thế nào hết. Mong mọi người chỉ giúp e
Đọc nút nhấn với led
Yêu cầu: Đèn 1 sáng thì đèn 2 mới dc sáng khi nhấn Button2… tương tự cho đến đèn 4

Em đang làm nhúng ?
Thường thì người ta dùng ASM, C, C++.
Việc dùng python đa phần không hỗ trợ hoặc chỉ hỗ trợ trên những bo nhúng cụ thể.
Em đang dùng board gì, chip gì ?

6 Likes

Dạ e dùng esp8266 CH340

bật tắt đèn led thì mình thấy có thể dùng ~ để đảo trạng thái đèn, hoặc dùng OR/AND để bật tắt các đèn theo bit.

3 Likes

Quất C/C++ em nhé.

Cài VSCode và extension PlatformIO.
Sau khi cài platformio thì vào cài tiếp package esp8266.
Sao đó có thể dùng C/C++ code với Arduino hoặc Esp-Idf.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?