Đọc File trong C

c

(Lương Hoàng Tuấn ) #1

Đề bài: Nhập dãy số từ File văn bản có tên fname cho trước gồm dòng 1 là n sau đó là n phần tử cách nhau bởi dấu cách.
Mọi người xem mình sai chỗ nào với ạ?
Làm sao để lấy giá trị của n ạ?
Cảm mơn! :blush:

void NhapFileVB(int &n, float *&a, char *fname){
//	a = (float*)malloc(sizeof(float));
	FILE *f;
	f=fopen(fname,"r");
	
	if(f!=NULL){
		fscanf(f,"%d",&n);
		for(int i=1; i<n; i++){
			fscanf(f,"%f",a+i);
		}
	} else printf("\nERROR! ");
	fclose(f);	
}

(Gia Khang Nguyễn Lâm) #2

mình nghĩ có lẽ bạn sai ở dòng này

f=fopen(fname,"r");

bạn sửa thành

f=fopen(fname,"rt");

thử xem nhé


(Lương Hoàng Tuấn ) #3

Cảm mơn bạn. Mình đã thử và kq vẫn vậy :frowning:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?