Đọc file đưa vào textbox trong window form c++

mình có thể đưa thẳng vào textbox bằng hàm Text nhưng nó chỉ sử dụng String^ hoặc System::String
.Mấy bác giúp tôi với .

test5.h

#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>

namespace test4 {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Summary for test5
	/// </summary>
	public ref class test5 : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		test5(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: Add the constructor code here
			//
		}

		string* docFile()
		{
			ifstream doc("data.txt");
			String^ a[5] ;
			if (doc.fail()) cout << "Not exist" << endl;
			else
			{
				int i = 0;
				while (!doc.eof())
				{
					doc >> a[i];
					i++;
				}
			}
			return a;
		}
		

	protected:
		/// <summary>
		/// Clean up any resources being used.
		/// </summary>
		~test5()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
	private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	protected:

	private:
		/// <summary>
		/// Required designer variable.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Required method for Designer support - do not modify
		/// the contents of this method with the code editor.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
			this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			// 
			// textBox1
			// 
			this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(118, 58);
			this->textBox1->Name = L"textBox1";
			this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
			this->textBox1->TabIndex = 0;
			this->textBox1->Text = "" ;
			// 
			// textBox2
			// 
			this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(118, 101);
			this->textBox2->Name = L"textBox2";
			this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
			this->textBox2->TabIndex = 1;
			// 
			// label1
			// 
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(43, 61);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(36, 13);
			this->label1->TabIndex = 2;
			this->label1->Text = L"Line 1";
			this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &test5::label1_Click);
			// 
			// label2
			// 
			this->label2->AutoSize = true;
			this->label2->Location = System::Drawing::Point(43, 104);
			this->label2->Name = L"label2";
			this->label2->Size = System::Drawing::Size(36, 13);
			this->label2->TabIndex = 3;
			this->label2->Text = L"Line 2";
			this->label2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &test5::label2_Click);
			// 
			// test5
			// 
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 261);
			this->Controls->Add(this->label2);
			this->Controls->Add(this->label1);
			this->Controls->Add(this->textBox2);
			this->Controls->Add(this->textBox1);
			this->Name = L"test5";
			this->Text = L"test5";
			this->ResumeLayout(false);
			this->PerformLayout();

		}
#pragma endregion
	private: System::Void label1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	}
	private: System::Void label2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	}
	};
}

test5.cpp

#include "test5.h"

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;

[STAThread]
int main(array<String^>^ args)
{
	Application::EnableVisualStyles();
	Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
	test4::test5 form;
	Application::Run(% form);
	return 0;
}

data.txt

Nguyen Van
Huynh Van

Đã .NET thì dùng các luôn các lớp hỗ trợ đọc văn bản trong .NET.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  String^ path = "c:\\temp\\MyTest.txt";
  try
  {
   if ( File::Exists( path ) )
   {
     File::Delete( path );
   }
   StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter( path );
   try
   {
     sw->WriteLine( "This" );
     sw->WriteLine( "is some text" );
     sw->WriteLine( "to test" );
     sw->WriteLine( "Reading" );
   }
   finally
   {
     delete sw;
   }

   StreamReader^ sr = gcnew StreamReader( path );
   try
   {
     //This allows you to do one Read operation.
     Console::WriteLine( sr->ReadToEnd() );
   }
   finally
   {
     delete sr;
   }
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "The process failed: {0}", e );
  }
}
3 Likes

sửa được rồi cảm ơn bạn nhé.Với lại hàm nào lấy ra giá trị hiện tại của textbox

Gán bằng thuộc tính nào thì lấy bằng cái đó.

this->textBox1->Text
3 Likes

cảm ơn bạn , giờ mình gặp vấn đề mới là mình muốn ghi file bằng button Save từ giá trị trên data grid view nhưng nó ở kiểu String^ và mình sài marshal_as để chuyển về string để ghi file nhưng vẫn không được . Code nó không báo lỗi chạy bị lỗi . Mình nghĩ do khai báo marshal ở xử lí sự kiện .

Ớ, #2 có phần ghi vào tập tin luôn rồi!

3 Likes

ok cảm ơn bạn nhiều nhé , c++ winform kiếm tài liệu khá khó .

Nó bị khai tử lâu rồi thì đương nhiên ít tài liệu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?