Điều kiện trong switch (player01 ^ player02) có ý nghĩa gì? Và các case hoạt động như thế nào?

E mới băt đầu học C. Đang làm bài tập về game one-two-three.

Mọi người cho e hỏi đoạn code này là sao vậy ạ? Điều kiện trong switch (player01 ^ player02) có ý nghĩa gì? Và các case hoạt động như thế nào ạ?

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

int main()
{
  int player01, player02, KEO, LA, BUA;

  player01 = getch();
  player02 = getch();

  switch( player01 ^ player02 ){
    case 0: // draw
      printf("Hoa roi!");
    break;

    case 1: // KEO vs LA
    if( player01 == KEO )
      printf("Player 01 thang - Player 02 thua");
    else
      printf("Player 01 thua - Player 02 thang");
    break;

    case 2: // BUA vs LA
    if( player01 == BUA )
      printf("Player 01 thua - Player 02 thang");
    else
      printf("Player 01 thang - Player 02 thua");
    break;

    case 3: // BUA vs KEO
    if( player01 == BUA )
      printf("Player 01 thang - Player 02 thua");
    else
      printf("Player 01 thua - Player 02 thang");
    break;
  }

  return 0;
}

^ là toán tử XOR á bạn. Nó sẽ thao tác XOR trên từng bit của player01player02.

VD:

player01 = 1      // hay = 0000 0001
player02 = 2      // hay = 0000 0010
-------------       -----------------
player01 ^ player02 = 3 // hay = 0000 0011 

Về từng case của bạn. Mình sẽ lấy một vd dễ hình dung. :slight_smile:

Mình sẽ đặt

1 - B // Búa
2 - K // Kéo
3 - L // Lá

Như vậy có từng case:

player01 ^ player02 : case
     0     : 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3
     1     : 2 - 3, 3 - 2
     2     : 1 - 3, 3 - 1
     3     : 1 - 2, 2 - 1

Hay dễ hiểu thì là:

player01 ^ player02 : case
     0     : B - B, K - K, L - L
     1     : K - L, L - K
     2     : B - L, L - B
     3     : B - K, K - B

Tiếp đến là if sẽ tìm người thắng (thua) trong từng case rồi in ra. :slight_smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?