Điều gì khiến ta là ta?


(vũ xuân quân) #1

Mỗi ngày qua, tôi lại là một con triệu người khác nhau’ - ban nhạc alt-rock The Verve hát vang trong bài Bitter Sweet Symphony (1997).
Điều gì khiến ta là ta?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?