Điều chỉnh console window trên VS

em có chạy thử đoạn code này nhưng khi em chạy xong thì màn hình console của mình nó đen thui không hiện gì cả ?

void fixConsoleWindow() {
    HWND consoleWindow = GetConsoleWindow();
    LONG style = GetWindowLong(consoleWindow, GWL_STYLE);
    style = style & ~(WS_MAXIMIZEBOX) & ~(WS_THICKFRAME);
    SetWindowLong(consoleWindow, GWL_STYLE, style);
}

anh/chị nào chỉ giúp em với làm sao để màn hình console trở về lại lúc như ban đầu được ạ ?

Right click vô title bar rồi chọn default. :thinking:
image

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?