Điểm danh sinh viên bằng Barcode hoặc QR Code

Bác nào giúp em viết một app điểm danh sinh viên nho nhỏ trên điện thoại được không ạ, em mù Android quá code mãi không ra

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?