Deploy code cho GCP AppEngine, đồng thời quản lí infra với Terraform

Hiện tại mình đang deploy code lên GCP AppEngine với code chính của app (ReactJS)

Kèm theo code cấu hình của AppEngine (viết trong file yaml)

# app.yaml
runtime: nodejs16

# instance class (F4_1G's memory limit: 2048 MB)
instance_class: F4_1G

# environment variables
env_variables:
ENV: 'develop'

Khi chạy “gcloud app deploy” là có thể deploy code lên AppEngine

Giờ mình muốn chuyển qua sử dụng Terraform để quản lí cấu hình AppEngine, thì mình cần deploy 2 lần (1 lần cho code của app, 1 lần cho terraform), hay chỉ deploy 1 lần phía terraform thôi là đủ? Nếu chỉ deploy ở terraform thì cần đưa code ReactJS vào cùng với code .tf không?
Do chưa hiểu cơ chế kết hợp giữa Terraform và source code của app, nên nhờ mọi người giúp đỡ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?