Dependency Injection trong Magento 2

Một trong những thay đổi lớn nhất trong Magento 2 là việc sử dụng Dependency Injection design pattern. Trong Dependency Injection, bạn nên truy vấn dữ liệu khi object được tạo. Điều này cho phép tạo class riêng và phát triển độc lập.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?