Deep learning cơ bản - Bài 2: Logistic regression

deep-learning

(chichi) #1

Giới thiệu mọi người bài 2 trong series deep leanring cơ bản.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?