Debugger java trong vscode

java

(phms) #1

Như tiêu đề, ở đây có anh nào có kinh nghiệm trong debug java trong vscode không cho e xin hỏi với.
Tình hình là e không thể debug được file thứ 2 (ví dụ debug file đầu tiên thì ngon lành, nhưng đến file thứ 2 thì nó không chịu debug file mới mà cứ debug lại file cũ mặc cho e có set breakpoint đi chăng nữa).


(Lúc đầu thì debug file này nhưng khi chuyển sang file khác để debug tiếp thì nó tự nhảy về file cũ khi bấm nút debug trên file mới)
p/s: E có mò được một cách để giải quyết vấn đề này nhưng chỉ là chữa cháy thôi là xoá các file trong workspaceStorage.


(Trần Hoàn) #2

Đây là file launch.json của mình:

{
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
  // Hover to view descriptions of existing attributes.
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "java",
      "name": "Debug (Launch) - Current File",
      "request": "launch",
      "mainClass": "${file}"
    }
  ]
}

(phms) #3

e đã thử mà lỗi vẫn vậy bác à. Mỗi lần debug file mới là nói cứ lại tự động nhảy về file cũ… ức chế cực :3


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?