DayNhauHoc có dark theme không?

Dark theme như trang này:
https://blenderartists.org/c/general-forums

Ủng hộ dark theme chống mù lòa cho dân IT.

1 Like

Mục Interface trong Preferences

3 Likes

M sài https://darkreader.org/
Dark Theme mọi web


4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?