Dấu :: trong std::cout có ý nghĩa gì?

c++

(Nguyễn Vũ Tuấn Linh) #1

cho mình hỏi cái dấu :: trong đoạn code này có nghĩa là gì với

std :: cout


(Nguyen Ngochung) #2

để trích Lấy hàm cout trong namespace std (trong std có nhiều hàm going như import thư viện vậy)…


(*grab popcorn*) #3

4 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3


(Khanhs An) #7

Mình mới search được link này :


(Hải Dương) #8

“cout” là từ khóa dùng để xuất kết quả ra màn hình console thuộc thư viện chuẩn std. Có thể dùng std::cout còn không thì khai báo lệnh using namespace std rồi dùng hàm cout


(rogp10) #9

cout là đối tượng luồng xuất chuẩn của C++ :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?