Danh sách liên kết đơn có các phần tử là class

Hi chào mọi người chuyện là em được giao một bài tập viết dslk đơn để quản lí học sinh trong một lớp học . Vì vậy em sử dụng class để tạo một kiểu hocsinh rồi dùng struct dslk đơn để quản lí danh sách học sinh ấy . Mà em đặt dslk đơn trước thì nó lại bảo chưa khai báo lớp ko dùng đc còn đặt class trước thì lại ko dùng struct đc hay là nên tạo 2 class 1 cho dslk 1 cho hocsinh mong các cao nhân chỉ giúp em nên đi theo hướng nào .

Khai báo nguyên mẫu trước chứ bạn. Đó là lý do nó C/C++ có các tập tin header (.h.hpp).

//// KHAI BÁO NGUYÊN MẪU
class Student{
  string name;
  int age;
  //...
  public:
  Student(string, int); // nguyên mẫu hàm tức là chưa có phần định nghĩa trong {}
  void goToSchool();
};
// khai báo các lớp và cấu trúc khác

//// TRIỂN KHAI/ĐỊNH NGHĨA
Student::Student(string n, int a){
  //
}
void Student::goToSchool(){
  //
}

Tốt nhất là tách phần khai báo sang tập tin .hpp và định nghĩa sang .cpp.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?