Dành cho thành viên yêu cầu tag

Ở topic cũ mình đã thảo luận về vấn đề Tag Thảo luận trước khi tagging feature được áp dụng ở Dạy Nhau Học:

Hiện tại tính năng Tag đã xuất hiện, tuy nhiên để tránh lộn xộn, chỉ có Đạt mới tạo được Tag. Nếu các bạn muốn có tag mới, thì reply ở đây.

Level 3 được tạo tag mà không cần phải request ở topic này
Level 2 được tạo tag mà không cần phải request ở topic này


Các tag hiện có, xem ở đây: http://daynhauhoc.com/tags
Đã xóa category Python, và thử nghiệm với tag python

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?