Đã run code nhưng Microsoft Visual Studio Debug Console không hiện chữ

Em run rồi mà sao cái bảng Microsoft Visual Studio Debug Console nó không hiện chữ lên vậy ạ

1 Like

Bạn thử dùng cl đc ko? https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/build/walkthrough-compiling-a-native-cpp-program-on-the-command-line?view=msvc-160

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?