Công cụ Static Site Generators em mới làm

Cũng không biết có phải gọi nó như vậy không nên gọi đại là thế :smiley: Tình hình là em mới học front end mà công việc cứ lặp đi lặp lại hoài như tạo thư mục, tạo files, rồi Gulp. Nên em làm ra cái npm package luôn cho khỏi mắc công sẵn up lên npm cho ai làm biến như em :smiley: cái package này cũng đơn giản à :wink: Nó bao gồm build jade, stylus, sass thêm browsersync, babel để build sang ES5, sử dụng yaml và markdown để lưu nội dung có bài viết hay config để code nhìn rõ ràng hơn. Thêm mấy cái optimize js và css. Chạy npm install hơi lâu do package nhiều :smiley:


https://www.npmjs.com/package/frontbox

Có gì cho em ý kiến với fix trên Github giúp em. Cách dùng thì em viết trong README rồi.
Ak tiếng anh em gà lắm nên viết cái README.md nhìn kì lắm có gì fix giùm em :smiley:

3 Likes

Đừng check out npm-debug.log trong git :wink: . Còn lại thì stack của bạn mình không thích lắm. Nhưng mà thanks for sharing

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?