Component trong Lập trình Qt

Mọi người cho em hỏi trong QToolBar mấy dấu chấm góc trái được gọi là gì, em muốn thay đổi màu cho nó mà chưa biết nó là gì :frowning:
Capture

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?