Code tính tổng 1 dãy các số nguyên bị sai

Đề bài:

Viết chương trình tính tổng 1 dãy các số nguyên. Biết rằng số nguyên đầu tiên nhập vào bằng lệnh scanf cho biết biết số lượng các giá trị còn lại được nhập vào. Chương trình cần đọc vào 1 giá trị tương ứng với mỗi lệnh scanf. Dữ liệu nhập vào có thể là:

5 100 200 300 400 500

trong đó 5 cho biết là có 5 số sau nó cần được tính tổng.

Mọi người giúp em với, em không hiểu sao lại sai nữa. Em cảm ơn

Xin hãy đọc FAG trước khi lập bài viết mới. Hoặc ít nhất hãy thử đọc lại bài viết của mình trước khi bấm nút gửi để đảm bảo người đọc biết được bạn muốn gì.

  • Chương trình sai ở đâu? Báo lỗi là gì?
  • Mong muốn là gì?
  • Thực tế ra sao?
1 Like

Mình nghĩ bạn đặt biến i trong phạm vi toàn cục ( không biết dùng từ đúng không )

Sau khi chạy xong vòng for thì lúc này i đang là 5

Tới vòng while bạn là cho ++i, lúc này i là 6 <= 5 là sai -> Không chạy vòng while

Và bạn nên đặt tong = 0.

1 Like

ĐỀ bài yêu cầu là nhập 1 số để tính cái dãy số nguyên tương ứng, nghĩa là nhập 5 nó sẽ tính tổng từ 100 tới 500, không cần dùng mảng.

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?