Code tính số câu trả lời đúng của thí sinh trong bài trắc nghiệm

Mọi người cho mình hỏi, viết về chương trình tạo một dạng bài trắc nghiệm bao gồm câu hỏi và các phương án trả lời, khi xuất đáp án…vậy số câu trả lời đúng của thí sinh mình phải viết như thế nào ạ

#include<stdio.h>
#include<math.h>

typedef struct QUESTIONs
{
	int Id;
	char noidung[300];
	char pa1[150];
	char pa2[150];
	char pa3[150];
	char pa4[150];
	int dapan;
}CauHoi;

CauHoi getCauHoi();
void HienThiCauHoi(CauHoi q);
void HienThiDapAn(CauHoi q);

CauHoi getCauHoi();
{
	CauHoi q;
	printf("Nhap ma cau hoi: ");
	fflush(stdin);
	scanf("%d",&q.Id);
	printf("Nhap content: ");
	fflush(stdin);
	gets(q.noidung);
	printf("Nhap phuong an tra loi 1: ");
	fflush(stdin);
	gets(q.pa1);
	printf("Nhap phuong an tra loi 2: ");
	fflush(stdin);
	gets(q.pa2);
	printf("Nhap phuong an tra loi 3: ");
	fflush(stdin);
	gets(q.pa3);
	printf("Nhap phuong an tra loi 4: ");
	fflush(stdin);
	gets(q.pa4);
	printf("Nhap dap an: ");
	fflush(stdin);
	scanf("%d",&q.dapan);
}

void HienThiCauHoi(CauHoi q)
{
	printf("\nMa Cau Hoi: %d",q.Id);
	printf("\nNoi Dung Cau Hoi: %s", q.noidung);
}

void HienThiDapAn(CauHoi q)
{
	printf("\nPHUONG AN 1: %s",q.pa1);
	printf("\nPHUONG AN 2: %s",q.pa2);
	printf("\nPHUONG AN 3: %s",q.pa3);
	printf("\nPHUONG AN 4: %s",q.pa4);
	printf("\nDAP AN CHINH XAC: %d", q.dapan);
}

int main()
{
	CauHoi C[30];
	int n,i;
	CauHoi C[100];
	C[100] = getCauHoi();
	
	printf("\nNhap so cau hoi cua mang: ");
	scanf("%d",&n);
	
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap cau hoi thu %d\n",i);
		HienThiCauHoi(C[i]);
	}

 printf("\n--------DE THI CUA BAN--------");
 for(int i=0;i<n;i++){
 HienThiCauHoi(C[i]);
 
  int X[30]={0};
	int SoCauTraLoiDung=0;
	for (int i=0;i<n;i++)
	{HienThiCauHoi(C[i]);}	
	int tam=0;
	printf("\nBan chon dap an (1,2,3,4)?");
	printf("\nNhap cau tra loi dap an so cua ban: ");
	X[i]=tam;
	if (C[i].dapan==tam)
	  SoCauTraLoiDung++;}
	
  for (int i=0;i<n;i++){
  	HienThiCauHoi(C[1]);
  	HienThiDapAn(C[i]);
  	printf("\nDap An cua thi sinh: %d ",X[i].dapan);
  	printf() // đoạn này mình chưa biết phải xuất số lượng câu trả lời đúng tất cả của thí sinh tham gia thế nào ạ. Mong mọi người giải đáp giúp mình, mình cảm ơn nhiều ạ 
	}
}

Có chạy được không bạn?
Xem sơ qua thì thấy rất nhiều lỗi cơ bản.

1 Like

mình mới nhập môn struct và đang tập viết theo yêu cầu đề bài ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?