Code tìm số lớn nhất của mảng không ra kết quả

#include<stdio.h>
int main (){
	int i, n,arr[n];
	printf("nhap vao so phan tu cua mang la:",n);
	scanf("%d", &n);
	for (i=0;i<n;i++){
		printf ("a[%d] =  ",i);
		scanf ("%d", &arr[i]);
	}
	
return 0;
}

int max(int arr[],int n){
	int i,max =-1;
	for(i=0;i<n;i++){
		if (arr[i]>max) max = arr[i];
	}
	printf("gia tri lon nhat la %d", max);
	return max;
}

lúc bấm run nó hiện ra như thế này k in ra số lớn nhất

Đây là câu đố của bạn phải không???
Nhìn vào thì rất nhiều người sẽ biết lỗi đó là gì. Nhưng không muốn trả lời vì bạn hỏi theo kiểu ĐÁNH ĐỐ.

Vui lòng mô tả chi tiết LỖI bạn gặp phải trong quá trình chạy.
Điều gì không đúng theo ý định của bạn thì viết chi tiết ra.

3 Likes


tại vì lúc e chạy ra nó k ra được số lớn nhất

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?