Code struct c++ bị lỗi

Hi mọi người, em mới học c++, xem giúp em code này có lỗi j không ạ. sao nó không chạy!

#include <math.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;


 struct Complex
{
   float Re;
   float Im;
}  Complex;
 
Complex Add(Complex a, Complex b)  
{
   Complex c;
   c.Re = a.Re + b.Re;
   c.Im = a.Im + b.Im;
   return c;
};
int main() {

Complex a, b, c;
cout<<"nhap phan thuc mot";
cin>>a.Re;
cout<<"nhap phan ao mot";
cin>>a.Im;
cout<<"nhap phan thuc hai";
cin>>b.Re;
cout<<"nhap phan ao hai";
cin>>b.Im;
c= Add(a,b);
return 0;

}

Hậu quả của sách đầu C đuôi C++ :slight_smile: hãy chọn 1 trong 2.

5 Likes

nói rõ hơn được không bạn. ? mình code toàn c++ đó.

Thật là toàn C++ không bạn, cho xem kỹ lại đó nha :joy:

1 Like

bạn chỉ rõ giúp t với. mới học c++!

C++ mà có cincout nhỉ?
Đúng rồi! C++ có cincout là đúng rồi mà.
Thế cincout nằm trong thư viện nào nhỉ???
Tìm mấy bài ví dụ về C++ trên mạng rồi xem các dòng đầu tiên ấy, nó viết gì?

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/basic_io/

3 Likes

Khổ, khai báo thiếu thư viện iostream rồi bạn à -.-
Lần sau khai báo thư viện, cứ khai báo thư viện <bits/stdc++.h>, gần như là thư viện tổng hợp cho người mới ấy, dùng thoải mái lệnh mà không lo thiếu đâu.

Cái này thì không nên, lôi vào một đống dependency không bao giờ là hay.

4 Likes

Ban đầu là tiện, sau này nó giở chứng thì khỏi mò ra luôn.

Lúc trước viết Java cũng chơi kiểu “ôm cả đống” bằng các import cả gói (package) chứ không phải từng lớp, đến lúc bị xung đột thì gỡ lỗi mệt nghỉ. :scream:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?