Code pascal lỗi 106

Mọi người giúp em ktra xem có lỗi ko ạ? Em chạy trên pascal ổn mà nộpbài lên hệ thống thi lại báo là lỗi 106

var t,i:longint;
a,b: longint;
x:array[1..100000] of longint;
begin
 readln(t);
 for i:=1 to t do readln(x[i]);
 for i:= 1 to t do if x[i] mod 2=0 then writeln(x[i] div 2,' ', x[i]-x[i] div 2)
  else if x[i] <10 then writeln(-1)
   else begin
     a:= x[i] div 2 -4; b:= x[i] -a;
     if a mod 10=0 then writeln(-1)
       else writeln( a,' ', b);
       end;
     readln;
  end.

cũng muốn giúp mà không biết đề :pensive:
code cho ai can

var t,i:longint;
a,b: longint;
x:array[1..100000] of longint;
begin
readln(t);
for i:=1 to t do readln(x[i]);
for i:= 1 to t do if x[i] mod 2=0 then writeln(x[i] div 2,' ', x[i]-x[i] div 2)
else if x[i] <10 then writeln(-1)
else begin
a:= x[i] div 2 -4; b:= x[i] -a;
if a mod 10=0 then writeln(-1)
else writeln( a,' ', b);
end;
readln;
end.


em gửi đề bài ạ

Bỏ dòng này đi bạn .

2 Likes

mình có bỏ rồi nhưng chương trình vẫn báo lỗi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?