Code làm sai chỗ nào?

Đầu tiên, cậu có thể cho mọi người biết làm sao cậu biết cậu làm sai không?

2 Likes

int min = A[0] - B[0];
For (int i = 1; i< N; i++)
{
For (int j = 0; j < M; j++) {
if (abs(A[i] - B[j]) < min) min = abs(A[i] - B[j]); //abs là phép lấy giá trị tuyệt đối
}
}
Printf( “Giá trị nhỏ nhất là”, %d,min);

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Cái này là do thớt hiểu sai đề.

Bài này ta “trộn” hai dãy A và B sau khi đã xếp tăng dần.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?