Code in thiếu kí tự đầu

Mn ơi cho em hỏi là em code sai ở đâu ạ mà em nhập xong test key thì nó in thiếu chữ cái(số) đầu ạBài làm của em ạ:

// Online C++ compiler to run C++ program online
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  // Write C++ code her
  int n; cin >> n;
  string st;
  vector <string> v;
  for(int i=0; i<n; i++){
    cin.ignore(); getline(cin, st);
    v.push_back(st);
   
  }
  double res = -1e7, sum = 0;
  
  int i= 0, cnt = 0, idx = 0;
  for(int i=0; i<v.size(); i++){
    string tmp = v[i].substr(0,v[i].size());
    
    sum = 0; cnt = 0;
    for(int j=0; j<tmp.size();j++){
      if(tmp[j]>='0'&&tmp[j]<='9'){
        sum += tmp[j]-'0';
        cnt++;
      }
    }
    sum = sum / double(cnt);
    if(res < sum){
      res = sum; idx = i;
    }
  }
  cout << v[idx];
  return 0;
}


Nó print thiếu ạ

Mình vẫn cho bạn xem liên kết mà mình đã gửi: https://cplusplus.com/reference/istream/istream/ignore/
Giá trị mặc định của tham số thứ nhất là 1. Bạn vẫn chưa làm đúng.

4 Likes

Aside from the link provided by @SITUVN.gcd, as an “incoming” developer, you should learn how to research documents on the internet about the topic that you don’t fully understand. It’s more or less mandatory for IT developers to understand English. For example, cin.ignore(). Click HERE for details.

1 Like

À ok mình fix được rồi, cảm ơn bạn nha, không ngờ khi không hiểu rõ cin.ignore() mà sử dụng nó lại nguy hiểm đến vậy!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?