Code giải phương trình không chạy được

Sao cái này mình chạy ko được vậy mọi người

mình đang thắc mắc 1 cái là, bạn học đến if else rồi đó.

Có vẻ như bạn cần link chương trình với thư viện libm rồi: -lm

1 Like
  1. Phần biên dịch báo là không thể tham chiếu đến hàm sqrt(double) trong thư viện math.h.
  2. CÚ CHỐT! Bạn đang biên dịch tập tin nào??? Hình hiển thị là Untitled1.cpp, mà thông báo đang là phuong trinh bac 2.cpp.
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?