Code giải phương trình bậc 2 bị lỗi

!

“=” trong c++ là phép gán thì phải, không phải phép so sánh nên chương trình sẽ chạy sai
Lệnh đầu tiên if (a=0) sẽ gán a=0, lúc này nó sẽ check tiếp biến a và trả về giá trị true hay false cho lệnh if (a khác 0 thì true, bằng 0 thì false). Lúc này a=0 nên trả về false nên không thực hiện tiếp lệnh if (b=0) lồng phía trong.
Nói chung là từ câu lệnh if(a=0) cho đến printf(“pt vs nghiem”) chỉ có tác dụng gán cho a giá trị bằng 0
Biện luận nghiệm dựa trên a, b, c mà đem gán a=0 là khúc sau cũng sai theo luôn rồi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?