Code danh sách liên kết đơn bị sai kết quả khi nộp

Đoạn code em làm về DSLK đơn đã thử trên visual đc nhưng khi đăng lên test case thì hiện “line numbers are not correct”. Các bác hiểu lỗi sai này ở đâu chỉ em vs !!!
Đoạn code:

#include <iostream>
using namespace std;

struct NODE {
	int info;
	NODE* pNext;
};
struct LIST {
	NODE* pHead;
	NODE* pTail;
};
void taomangrong(LIST &l)
{
	l.pHead = l.pTail = NULL;
}
NODE* taonode(int x) 
{
	NODE* p = new NODE;
	if (p==NULL)
	{
		return NULL;
	}
	p->info = x;
	p->pNext = NULL;
	return p;
}
void themhead(LIST& l, NODE* p)
{
	if (l.pHead == NULL)
	{
		l.pHead = l.pTail = p;
	}
	else
	{
		p->pNext = l.pHead;
		l.pHead = p;
	}
}
void nhapds(LIST &l){
	int x;
	cin >> x;
	taomangrong(l);
	while (x!=-1)
	{
		themhead(l, taonode(x));
		cin >> x;
	}
}
void xuatds(LIST l) {
	if (l.pHead==NULL)
	{
		cout << "danh sach rong ";
	}
	else
	{
		NODE* p = l.pHead;
		while (p!=NULL)
		{
			cout << p->info << " ";
			p = p->pNext;
		}
	}
}
int main()
{
	LIST L;
	nhapds(L);
	xuatds(L);
	return 0;
}

Đề yêu cầu thì bạn nên làm chính xác.

  1. Bạn xuất "danh sach rong " nhưng ví dụ mẫu là "Empty list".
  2. Chú ý dấu cách cuối cùng:
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

2 dòng trên khác nhau đấy.
Thông báo đó mơ hồ quá, muốn biết rõ thì hỏi quản trị của trang web đó. :roll_eyes:

2 Likes

em ko để ý cái đó lun :)). Nhưng nếu như sai đề hay gì thì sẽ thông báo không có điểm chứ ko thông báo compilation error giống trong hình. Mà thôi em mới biết là trong lớp ai cũng bị nên chắc là do đề rồi. Cám ơn mấy bác :))

This topic was automatically closed after 34 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?