Code chạy ra kết quả sai

Ai giúp em với ạ, code chạy ra kết quả sai ạ.

  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  int demUocLaSNT(int n);
  void nhap(int n);
  void xuat(int dem);
  bool laSNT( int n);
  int main()
  {
  	int n; 
  	nhap(n);
  	int dem = demUocLaSNT(n);
  	xuat(dem);
  	return 0; 
  } 
  void nhap(int n)
  {
  	cin>>n;
  }
  void xuat(int dem)
  {
  	cout<<dem;
  }
  bool laSNT( int n)
  {
  	int d = 0;
  	for ( int i =1 ; i <= n; i++)
  	{
  		if ( n%i == 0) d++;
  	}
  	if ( d == 2) return true;
  	else return false;
  }
  int demUocLaSNT(int n)
  {
  	int dem=0;
  	for ( int i = 1; i <= n; i++)
  	{
  		if ( n%i == 0)
  		{
  			if (laSNT(i)== true) dem++;
  		}
  	
  	}
  	return dem;
  }

vậy kết quả ra như thế nào mới gọi là đúng :sweat_smile:

3 Likes

Không một thông tin gì về đề bàikết quả bạn cho là đúng.

Hỏi như vậy có khác gì bạn vác cái xe tới tiệm sửa xe rồi hét vào mặt thợ: “Sửa cho tao!”.

1 Like

Khi truyền vào 1 tham số n, dù bạn có thay đổi gì n thì khi ra khỏi hàm, mọi sự thay đổi là vô nghĩa.

3 Likes

da day la loi cua em em so suat a nhung nhin vao thuat toan thi van hieu a; vi du cua anh no khac vi du nay nhe anh; vi du cua anh 2 mat con cua em la mot mat ngoai thoi a. Em cam on a.


Bản dịch của @library:
dạ dày lả lơi của em em sơ suất á những nhịn vào thuật toán thì văn hiếu á; ví dụ của anh nó khác ví dụ nãy nhé anh; ví dụ của anh 2 mắt còn của em là một mắt ngoại thôi á. Em cấm ồn á.


From @library:
Vui lòng viết tiếng Việt tử tế nhé @Nguyen_Ngoc_Huy2 :smile: Một comment như này nữa, cậu sẽ được silent 1 tháng trên diễn đàn để học cách đối xử tử tế với tiếng mẹ đẻ của cậu :slight_smile:

Cậu cũng vui lòng mô tả rõ vấn đề cậu gặp phải. Đâu là đề bài, đâu là kỳ vọng của cậu, và kết quả thực tế là gì. Topic này thiếu các yếu tố đó, nên sẽ được đóng lại sau 1 ngày nếu cậu không bổ sung thêm điều gì.

Regards,

1 Like

This topic was automatically closed after 41 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?