Code block bị lỗi

em không run hoặc buid được chương trình có thư viện graphics.h nhưng trong chương trình khác thì vân được

em sửa được rồi do bị mất thư viện graphics.h

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?