Code bị lỗi undefined reference to `sumOfodd'

Đây là code của mình, mình đăng kiểu viết ra không được nên mong mọi người thông cảm nha.

#include <stdio.h>

int sumOfeven(int lower, int upper);
int sumOfodd(int lower, int upper);

int main()
{
  int lower, upper, event, odd;
  printf("Input lower and upper limit: ");
  scanf("%d%d", &lower, &upper);

  if(lower % 2 == 0){
    even = sumOfeven(lower, upper);
    printf("Sum of even number: %d", even);
  }
  else{
    odd = sumOfodd(lower, upper);
    printf("Sum of odd number: %d", odd);
  }
  return 0;
}

int sumOfeven(int lower, int upper){
  if(lower > upper){
    return 0;
  }
  else{
    return lower + sumOfeven(lower + 2, upper);
  }
}

int sumofodd(int lower, int upper){
  if(lower > upper){
    return 0;
  }
  else{
    return lower + sumOfodd(lower + 2, upper);
  }
}

Khi compiler thì nó báo lỗi kiểu này:

undefined reference to `sumOfodd'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status.

Giúp mình với ạ, mình cảm ơn.

line 34: change sumofodd ->sumOfodd

2 Likes

Đặt camelCase đúng là sumOfOdd.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?