Code bị lỗi function must return a value

Em chạy k ra kết quả , nó toàn ra lỗi : ‘digit_text’: function must return a value

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
string digit_text(int number){
	
	switch (number) {
	case 1 :
		cout << "one";
		break;
	case 2 :
		cout << "two";
		break;
	case 3 :
		cout << "three";
		break;
	case 4 :
		cout << "four";
		break;
	case 5 :
		cout << "five";
		break; 
	default :
		cout << "KHONG HOP LE";
		
	}
	return number;
}
int main() {
	int number;
	cin >> number;
	digit_text(number);
	cout << digit_text;

	return 0;
}

digit_text của bạn dùng để làm gì? nhận vào cái gì (kiểu gì)? trả về cái gì (kiểu gì)?

1 Like

anh sửa lại giúp em đc k ạ

hãy giải thích bạn muốn gì trước đã, không biết bạn muốn gì thì làm sao giúp?
bạn lạc đường, bạn nhờ chỉ đường, nhưng bạn không nói bạn muốn đi đâu, thì làm sao người ta chỉ cho bạn được?
bạn viét function digit_text để làm gì? nhận vào param/type gì? trả về type gì?

1 Like

em chạy được rooi anh ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?