Code bài codeforces bị runtime error

Bài này của Code force 1A
Em làm thế này

n = int(input())
m = int(input())
a = int(input())
if n >= 1 and n <= 10**9 and m >= 1 and m <= 10**9 and a >= 1 and a <= 10**9:
	if n%a == 0:
		a_length = n/a
	else:
		if (n/a - round(n/a)) > 0:
			a_length = round(n/a) + 1
		else:
			a_length = round(n/a)
	if m%a == 0:
		a_width = m/a
	else:
		if (m/a - round(m/a)) > 0:
			a_width = round(m/a) + 1
		else:
			a_width = round(m/a)
	if a_length > a_width:
		answer = a_length
	else:
		answer = a_width
	print(answer*answer)

có gì sai mà nó cứ bào runtime error test 1 v mọi người. Em đã test thử trên máy và thấy ok nhưng up lên code force test thì báo lỗi

Bạn chép lại test 1 rồi chạy lại trên máy nhé.

1 Like

nó ko cho mình biết test 1 cậu

Test 1 chính là test ở ngoài đề đó =))

2 Likes

à mình có thử trên máy rồi và success

Bạn code sai rồi. Đề yêu cầu 3 số trên 1 dòng, không phải 3 số trên 3 dòng.

2 Likes

Ủa v cũn tính lỗi hả bạn

Vậy làm sao bạn C++ thì mình làm được nhưng python thì mình không biết cách làm

merge 1 cách thủ công bởi noname00

2 Likes

Đúng rồi bạn. input() đọc nội dung đến hết dòng hiện tại.

Lần sau khi đề yêu cầu đọc các số trên cùng 1 dòng, ví dụ cần đọc dữ liệu cho 3 biến, bạn làm như thế này:

a, b, c = map(int, input().split())

Yêu cầu đối với dữ liệu nhập vào là phải đủ số biến bạn yêu cầu trên cùng 1 dòng (yêu cầu 3 thì không được nhập 2 hay 4) và các số cách nhau bởi 1 dấu cách.

2 Likes

tks bạn nhiều :heart_eyes_cat:

thế đối với mảng thì làm sao v bạn

Chuyển map đó về list là được.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?