Có thể chèn HTML tag vào comment được không?

Mình có thử với thẻ <s> thì mình thấy được:
Gạch bỏ gạch bỏ để đính chính
Nhưng mà sao mình thử thẻ ruby thì không được :

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rt>にほんご</rt>
</ruby>
日本語 にほんご

Vậy daynhauhoc.com support những loại HTML tag nào nhỉ??

1 Like

Search không ra filter của discourse :<
Nhưng mà theo mình biết những tag sau: pre, code, a, div, span, p, div, [các thẻ style được như i, b, em, …], img. kbd

4 Likes

:thinking:

Không có tất cả nhưng cũng có một vài

1 Like

Tại hạ thấy trong loop while có list tag đó :joy:

2 Likes

chắc là cái file này chứ: https://github.com/discourse/discourse/blob/cbb321658f079786ec5fccf4149e2be38df390f1/lib/html_to_markdown.rb

trong hàm visit(node) có 2 dòng

visitor = "visit_#{node.name}"
respond_to?(visitor) ? send(visitor, node) : traverse(node)

nếu có hàm visit_... thì nó sẽ chuyển sang markdown, còn ko thì nó strip cái html tag đó đi (chỉ traverse node)

blacklisted như button datalist fieldset form input label legend meter optgroup option output progress select textarea style script thì nó bỏ qua toàn bộ nội dung,

whitelisted như del ins kbd s small strike sub sup thì nó giữ nguyên vì markdown chấp nhận mọi html tag.

vì Markdown chấp nhận mọi html tags nhưng những tags nguy hiểm như <script> cần phải loại bỏ nên solution chắc là gặp html tags thì cho nó qua cái filter html_to_markdown này để loại bỏ những tag nguy hiểm đó, nhưng vô tình bỏ qua mấy cái tag ít ai biết như <ruby>

5 Likes

Nói chung là buồn quá nhỉ, không làm hoa hòe lá cành được :joy:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?