Có nên học java servlet hay là học luôn spring?

cho mình hỏi là mình có nên học java servlet hay là học luôn spring ?

Có thời gian thì học từng cái 1 đi bạn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?