Có bao nhiêu chuỗi chứa chuỗi con “ngôn ngữ”

c++

(BanhAnh) #1

Giúp e phần này với e có thử viết nhưng nó không chạy đúng theo yêu cầu đề bài
File input.txt chứa các chuỗi

  • Mỗi chuỗi trên một dòng
  • Đầu và cuối chuỗi không có khoảng trắng
  • Giữ các từ có duy nhất một khoảng trắng

Đọc chuỗi từ File text. Có bao nhiêu chuỗi chứa chuỗi con “ngôn ngữ”

Input.txt


(明玉) #2

Cho bạn trình tự thực hiện này:

  • Đọc cả file text vào, làm sao đó ra được 1 cái mảng, mỗi mảng là 1 chuỗi (1 dòng lấy từ file text);
  • Chuyển đổi cả cái mảng đó sang chữ thường (Ngôn ngữ => ngôn ngữ)
  • Foreach từng chuỗi và test bằng cách tìm kiếm “ngôn ngữ”;
  • Report lại kết quả tìm kiếm sau khi làm hết toàn bộ;

(nh) #3

có phân biệt hoa thường ko bạn


(Phạm Tiến Đạt) #4

nếu nhìn vào cái caption và cái post thì mình nghĩ là có


(Xemsix) #5

bạn thử với thuật toán KMP xem sao , https://vnoi.info/wiki/translate/wcipeg/kmp


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?