Có ai đã và đang làm việc ở cty Designveloper không ạ?


(Long Doan) #1

Em thấy cty đăng tuyển trên itviec, vào website thấy quyền lợi cũng có vẻ tốt nhưng không biết môi trường làm việc thật sự sẽ thế nào. Ai có kinh nghiệm từng làm hay đang làm ở đây cho em xin review với. Thanks ạ.


(Bomba) #2

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?